top of page
Patanjali Mandala

Graduates of Samyak Yoga Institute

Hatha Yoga Teacher Training - May 2023.jpg
AYTTC - April 2023.jpg
Hatha Yoga - Sept 2023.jpg
Ashtanga Yoga - August 2023.jpg
Vinyasa Yoga - July 2023.jpg
April 2023 Hatha Yoga Teacher Training.jpg
March 2023 - Ashtanga Yoga.JPG
Feb 2023.jpg
Advanced YTTC - January 2023.jpg
Jan 2023.jpg
Ashtanga Yoga Teacher Training - December 2022 .jpg
Nov 22 Training.jpg
Oct 22 Training.jpg
October 2022 Serbia Training.jpg
September 2022.jpg
July 2022 Training.jpg
April 22 - Hatha Yoga
May 22 - Vinyasa Yoga .jpg
June 22 - Hatha Yoga_edited.jpg
January 22 - Vinyasa Yoga
Hatha Yoga - Feb 22 group pic.jpg
March 22 - Ashtanga Yoga Teacher Training.jpg
March-2020.jpeg
Hatha-Yoga-Teacher-Training-Feb-2020.jpeg
Dec-2019.jpeg
July-2019.jpeg
aug-2019.jpeg
Oct-2019.jpeg
Ashtanga-Yoga-Teacher-Training-Dec-2020.jpeg
IMG_0258.PNG
IMG_0257.PNG
January-2019.jpeg
March-2019.jpeg
June-2019.jpeg
Oct-2018.jpeg
Nov-2018.jpeg
Dec-2018.jpeg
3.-March-2018.jpg
Ashtanga-Yoga-Teacher-Training-July-2018.jpeg
June-2018.jpeg
February-2018.jpeg
January-2018.jpeg
7-Dec-2017.jpeg
04-Aug-17.jpeg
05-Oct-17.jpeg
06-Nov-17.jpeg
01-Feb-17.jpeg
02-Jun-17.jpeg
03-Jul-17.jpeg
advance-Yoga-Teacher-Training-Apr-16.jpeg
Oct-16.jpeg
Dec-16.jpeg
Nov-16.jpeg
Nov-16.jpeg
Nov-16.jpeg
OCT-15.jpeg
Dec-15.jpeg
Jan-16.jpeg
January-2015.jpeg
Aug-15.jpeg
May-14.jpeg
Nov-14.jpeg
YTTC-Oct-14.jpeg
Feb-2014-1.jpeg
Hatha-Yoga-Teacher-Training-April-14.jpeg
Hatha-Yoga-Teacher-Training-Nov-13.jpeg
Yoga-Teacher-Training-May-12.jpeg
Dec-2014.jpeg
Yoga-Teacher-Training-Feb-12.jpeg
Yoga-Teacher-Training-June-2012.jpeg
Yoga-Teacher-Training-July-2012.jpeg
bottom of page